Maatregelen tegemoetkoming werkgevers i.v.m. het coronavirus

Gisteren heeft het Kabinet aanvullende maatregelen bekend gemaakt om de gevolgen van het coronavirus (COVID-19) voor bedrijven, werknemers en zzp'ers te beperken. We hebben de belangrijkste maatregelen op een rijtje gezet:

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) 

De werktijdverkorting wordt tijdelijk vervangen door een Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Op basis van deze noodmaatregel kan een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kan personeel worden doorbetaald. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. De tegemoetkoming kan worden aangevraagd vanaf 1 maart jl.
 
Let op: aanvragen voor werktijdverkorting kunnen niet meer bij SZW worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling.
 
Zzp'ers kunnen onder voorwaarden een beroep doen op Bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Deze regeling is per 17 maart versoepeld, zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald.

Meer informatie binnenkort op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bijzonder uitstel van betaling en verlaging belastingaanslagen
De Belastingdienst gaat flexibel om met de heffing van belastingen. Nadat aangifte is gedaan of een aanslag is ontvangen kunt u de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Ook kunt u uw te betalen voorlopige aanslag aanpassen.

1. Uitstel van betaling loonbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting (btw)
Hiervoor kan een verzoek tot uitstel worden gedaan bij de Belastingdienst, Postbus 100, 6800 CA Heerlen. In het verzoek moet de reden worden vermeld, bijvoorbeeld cliëntenstop of sluiting door het coronavirus. De Belastingdienst staakt de invordering dan direct.
Binnen twee weken na het verzoek tot uitstel moet een verklaring worden overlegd van een financiële instelling (bijvoorbeeld uw bank), een brancheorganisatie of uw eigen financieel adviseur (accountant, belastingadviseur) dat de onderneming levensvatbaar is en dat het gaat om tijdelijke betalingsproblemen. Er zal geen boete worden opgelegd voor te laat of niet betalen. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden.

2. Verlaging aanslag vennootschapsbelasting
Hiervoor is het voldoende dat u een aanvraag indient voor vermindering van de aanslag naar € 0,- zodat u gedurende 2020 de reguliere voorschottermijnen niet hoeft te betalen. De Belastingdienst berekent pas rente als u na 1 juli 2021 een aanslag betaalt. U heeft dan tot maart 2021 de tijd om alsnog een te betalen aanslag aan te vragen.

Lees meer op de website van de Belastingdienst

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten
Vanaf 16 maart zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Met de maatregelen kunnen MKB-bedrijven (max. 250 werknemers (fte)) onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken. De overheid wil zo voorkomen dat bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen. Met de maatregel staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar die aan de financier niet genoeg zekerheden kunnen bieden. Hierdoor kan meer worden geleend dan het bedrag dat normaal gesproken op basis van het onderpand zou kunnen worden geleend.

Binnen de huidige regeling staat de overheid borg voor 50% van het geleende bedrag, maar dat percentage wordt naar 90% verhoogd. Ook een aantal andere voorwaarden in de BMKB worden versoepeld.
(Middel)grote ondernemingen kunnen een beroep doen op een verruimde Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO).

Lees meer op de website van de RVO

Noodfonds zwaar getroffen bedrijven
Bedrijven in zwaar getroffen sectoren zoals de horeca kunnen aanspraak maken op €4.000,- compensatie. Welke sectoren precies aanspraak kunnen maken op het compensatiebedrag en welke voorwaarden verder gelden zal in de loop van deze week bekend worden gemaakt.  

Maatregelen tegemoetkoming werkgevers i.v.m. het coronavirus